Oldalunk megújult. Kattintson ide az új verzióért!
 
 

Szerzõdési feltételek, tájékoztató székhelyszolgáltatásra

 1. Társaságunk a székhely szolgáltatási tevékenységét az 1997. évi CXLV. törvény alapján végzi, mely szerint minden egyes vállalkozásnak rendelkezni kell székhellyel, mely egyben a központi ügyintézés helyszíne is.

  A központi ügyintézés fogalmát a törvény - érthetõ módon - annak szubjektivitása miatt nem definiálja, hiszen ez jelentheti az egyszerûbb dolgoktól kezdve (pl. posta, üzenetek, stb.) az egészen összetett és teljes körû ügyvitel összességét is. Az adott vállalkozás fejlettségi fokától és jellegétõl és igényeitõl függõen ezért annak elbírálása, hogy az adott cégnek az általunk nyújtott szolgáltatások - és itt beleértve a törvényességi szempontot is - megfelelõk-e, az adott vállalkozás feladata ill. felelõssége.

  A CXLV. Törvény szerint a telephely ill. fióktelep a gazdasági tevékenység kifejtésének a helye. Több éves tapasztaltunk alapján ezúton is javasoljuk, hogy azon társaságok, amelyek gazdasági tevékenységéhez telephely ill. fióktelep célszerû vagy szükséges, (minél elõbb) létesítsenek megfelelõ telephelyet ill. fióktelepet, ugyanis ennek hiánya esetén az APEH azt vélelmezheti az adott cégrõl, hogy az nem végez (semmilyen) gazdasági tevékenységet. Ezt a vélelmet erõsítheti az a tény, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás keretében lényegében csak részben van lehetõség a székhelyen történõ gazdasági tevékenység végzésére. Kérjük, olvassák el a Gt. ide vonatkozó rendelkezéseit, melyen a Letöltések menüpont alatt találnak meg!

 2. Társaságunk a belvárosi irodájában egyszerre több cégnek is biztosít székhelyet egyidejûleg, ezért bizonyos szolgáltatások igénybevételét elõre kell jelezni, mert ütemeznünk kell az idõpontokat a zavartalan tevékenység érdekében. A bejelentés elmulasztásából erdõ kellemetlen helyzetekért Társaságunk nem vállal felelõsséget.

  Felhívjuk Tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adott vállalkozás nem használja ki a szerzõdési csomagban foglalt szolgáltatásokat, az a szolgáltatási díjat nem csökkenti. Minden vállalkozás maga dönti el, mennyire használja ki az Elit Group 2000 Kft szolgáltatási csomagjait, azonban az adott csomagokban foglalt szolgáltatások túllépése esetén a mindenkori díjjegyzékben foglalt díjakat számítjuk fel ügyfeleinknek. Kérjük töltse le vagy kérje irodánktól a részletes díjjegyzéket.

  Szerzõdéskötéskor a választott szolgáltatási csomag díjának megfelelõen 3 havi kauciót és egy havi díjat kell elõre fizetni. A havi díjak minden esetben elõre fizetendõk, minden hónap elején. Részhónap esetén félhavi díjat számlázunk. Az újabb havi díj megfizetésérõl szóló számlát minden hónap elsején állítjuk ki, melyet vagy készpénzben a helyszínen vagy 8 napon belül átutalással kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, egy hónap késedelembe esés esetén pedig az Elit Group 2000 Kft. jogosult a szerzõdés felbontására és a kaucióból levonni az elmaradt havi díjakat az egyéb más idõközben felmerült költségekkel együtt.

  Amennyiben a szerzõdés felbontásra kerül, arról az Elit Group 2000 Kft. kizárólag e-mailben értesíti ügyfelét, az általa megadott elérhetõségi címen. Minden egyes vállalkozás saját felelõssége, hogy a rendelkezésre állási díjat idõben fizesse, mert csak így biztosítható a társaság folyamatos székhelye. A Gazdasági Törvény szerint egy vállalkozásnak folyamatosan lennie kell székhelyének. Egy esetleges szerzõdésbontás esetén a vállalkozás felelõssége az új székhely bejelentése. Az Elit Group 2000 Kft a beérkezõ leveleket "nincs ilyen címzett" bejegyzéssel küldi vissza, melynek során a Cégbíróság, törvényességi felügyeleti eljárás keretén belül szankcionálhatja a szabálytalanságot, ami pénzbüntetést valamint a Cégnyilvántartásból való törlést eredményezheti.
 1. Cégtábla elhelyezése minden cégnek kötelezõ! Az Elit Group 2000 Kft. szolgáltatása keretében a cégtábla elhelyezésére alkalmas felületet biztosít minden érvényes szerzõdéssel rendelkezõ ügyfeleinek, a cégtábla megrendelése azonban a megrendelõ feladata és felelõssége.

 2. Amennyiben a megrendelõ szerzõdésszegésbõl adódóan a szerzõdés megszûnik az Elit Group 2000 Kft már csak egy újabb szerzõdés keretein belül köt szerzõdést. Amennyiben az Elit Group 2000 Kft a vállalkozást megfelelõnek találja egy újabb szerzõdés megkötésére, új szerzõdéskötési díj is felszámításra kerül azonosan, mint a legelsõ szerzõdés megkötésekor.

 3. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunk maximálisan tiszteletben tartja a magyar hatályos törvényeket és azt maximálisan betartva mûködik. Az Elit Group 2000 Kft fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben egyes vállalkozásokat leinformáljon a nyilvános cégadatok bekérése mellett és a vállalkozást megvizsgálja. Az Elit Group 2000 Kft fenntartja magának a jogot arra is, hogy jelentõs tartozást felhalmozott cégek esetében egyoldalúan minden indok nélkül a szolgáltatási szerzõdést azonnali hatállyal felmondja, mihelyst az információ birtokába jutott. Jelentõs tartozást felhalmozott cégekkel székhely-szolgáltatási szerzõdést nem áll módunkban kötni.

 4. Társaságunk a választott szolgáltatási csomagokban foglalt szolgáltatásokat a szolgáltatási díj megfizetése mellett díjmentesen biztosítja. A szolgáltatási csomagokban nem foglalt szolgáltatásokat társaságunk nem szolgáltatja, azonban az ügyfél kérésére az igénybe vehetõ. Az esetleges igénybevétel esetén a mindenkori díjjegyzékben foglalt díjak kerülnek felszámításra, oly módon hogy csak a ténylegesen kért szolgáltatások kerülnek felszámításra. A igénybe vett szolgáltatásokról, (telefonhívás, fax küldés stb. egyéb értékemelõ szolgáltatások) társaságunk részletes nyilvántartást vezet melynek alapján hó végén számláz. A részletes nyilvántartás kérésre megtekinthetõ.

 5. Díjcsomagok módosítása nagyobb díjcsomagból kisebb díjcsomagba 3 havonta lehetséges, míg kisebb díjcsomagból egy nagyobb díjcsomagba való változtatás bármikor korlátozás nélkül megrendelhetõ. Ilyen esetben a kauciót három havi díjnak megfelelõen ki kell egészíteni. Egyébként ügyfeleink az aktuális díjcsomagok között szabadon választhatnak.

 6. Szerzõdéskötéshez szükséges iratok:

  Újonnan alakuló cégek esetén:

  1. a társasági szerzõdés tervezetének bemutatása vagy aláírt és ellenjegyzett társasági szerzõdés;
  2. közjegyzõ által hitelesített eredeti aláírási címpéldány;
  3. személyigazolvány és/vagy útlevél
  4. elérhetõségi címek, lakcím, telefonszám, e-mail cím
  5. meghatalmazás,
  6. cégbélyegzõ, mely a levelek átvételéhez szükséges
  7. esetlegesen kapcsolattartó egyéb személyek megjelölése

Már mûködõ, bejegyzett társaságok esetén:

  1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
  2. társasági szerzõdés,
  3. közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány;
  4. személy igazolvány és/vagy útlevél
  5. nyilatkozat arról, hogy a társaságnak nincs jelentõs tartozása;
  6. elérhetõségi címek, lakcím, telefonszám, e-mail cím
  7. meghatalmazás,
  8. cégbélyegzõ, mely a levelek átvételéhez szükséges
  9. esetlegesen kapcsolattartó egyéb személyek megjelölése


 1. A Virtuális Iroda Standard, a Virtuális Iroda Full és a Telefon Service Standard csomagok megrendelése esetén a személyes telefonszám havi díját a csomag tartalmazza, azonban a hívásátirányítás szolgáltatás igénybevételekor az átirányítás következtében keletkezett számlát az Elit Group 2000 Kft. átterheli a megrendelõre. Ennek díja a mindenkori díjtáblázat szerint kerül elszámolásra, illetve a telefonszolgáltató aktuális díjtételei az irányadók.

 2. A minden Virtuális Iroda Mail Service díjcsomag esetében a megrendelõ rendelkezhet a küldemények további sorsáról, ily módon kérheti azok továbbküldését, - annak rendszerességi megjelölésével - kérheti felbontásukat és faxon vagy e-mailen való továbbítását (vagy akár mindkettõt) a sürgõsség miatt, vagy nyitvatartási idõben bejöhet érte irodánkba. A küldemények bármilyen jellegû továbbítása díjköteles a mindenkori díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra, kivéve a Virtuális Iroda Full csomagot, amely a küldemények heti maximum két alkalommal való tovább küldését postai úton ingyenesen tartalmazza.

 3. A Telefon Service Message és a Telefon Service Standard díjcsomagok megrendelése esetén az üzenetek átvétele a saját illetve központi telefonszámainkon - díjcsomagtól függõen - benne foglaltatik a díjcsomagban. Az üzenetek bármilyen jellegû továbbítása (telefon, fax, e-mail) díjköteles a mindenkori díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra. Az üzenetek beolvasása telefonon keresztül, abban az esetben, ha megrendelõ hívja irodánkat, díjmentes.

 4. A Virtuális Iroda Standard és a Virtuális Iroda Full díjcsomagok megrendelése esetén a tárgyaló használatának esetén minden alkalommal vendégeink egy kávéra Ön, az Ön vállalkozását képviselõ ügyfelek, valamint az Ön/Önök ügyfele/i.A tárgyalók használatakor minden megkezdett óra díjköteles. Azoknak a csomagoknak a használatakor, amelyek tartalmaznak bizonyos mennyiségû tárgyaló-használatot, egy órás intervallumokban történik a beszámítás a díjtalan órákba, míg azoknak a csomagoknak a használata esetén, ahol a csomag nem tartalmaz ingyen tárgyalóhasználatot, szintén minden megkezdett óra használat után a díjtáblázat szerint kerül számlázásra a használat.

 5. A Virtuális Iroda csomagok rendelése esetén a csomagban foglalt díjtalan szolgáltatásokon túlmenõen minden egyéb szolgáltatás az aktuális díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra. Díjköteles minden csomag esetében az Elit Group 2000 Kft irodájából külsõ irányba indított telefonhívások, faxküldések valamint az irodaszerek használata (toll, papír stb.) A díjakat a díjtáblázat tartalmazza.

  Bármelyik csomag használatakor jogosult a megrendelõ az Elit Group 2000 Kft szolgáltatásaiból bármelyik szolgáltatást megrendelni - akár alkalomszerûen is - a szolgáltatási idõtartam alatt, a díjtáblázatban feltüntetett díjak megfizetése mellett.
A megrendelõ 3 hónapos felmondási idõvel jogosult a szerzõdést megszüntetni, minden esetben. A felmondási idõ alatt az értéknövelt szolgáltatásokat az Elit Group 2000 Kft csak úgy szolgáltatja, ha errõl a felmondás idõpontjában a felek külön megegyeznek és megegyeznek a fizetési feltétekrõl. Ennek hiánya vagy elmaradása esetén csak a díjcsomagban foglalt alap szolgáltatásra jogosult a megrendelõ.

Szolgáltatási árainkról kérje részletes tájékoztatónkat az elérhetőségeink egyikén !

Amennyiben felkeltettük érdeklődését vegye fel velünk a kapcsolatot !
 Elit Group 2000 Kft - Professzionális Cégalapítás Európában

Copyright 2006 Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva
|Főoldal |Szolgáltatásaink |Elérhetőségünk